Skip to main content

Vurige passie voor politiek

Ik ben overtuigd liberaal

Mijn werk als liberaal staat op stevige fundamenten: verdediging van zelfstandigen, ondernemers, landbouwers, werknemers; liefde voor mijn land, België; rechtvaardiger en minder fiscaliteit; veiligheid voor iedereen, voor onze rechten en vrijheden; moderne ambitie voor het leefmilieu; solidariteit tussen generaties; scholen die ervoor zorgen dat mensen later op eigen benen kunnen staan.

Aan politiek doen, is bergen proberen te verzetten!

- Max Weber

Het vergt moed en doorzettingsvermogen om nieuwe ideeën in resultaten om te zetten. Om telkens opnieuw in debat te gaan. Om mensen te willen overtuigen. Om de samenleving te willen verbeteren. Om vastgeroeste gedachten te willen veranderen.

Status-quo zal voor mij nooit goed zijn. We moeten de zaken altijd in beweging willen brengen en onze idealen en ideeën verdedigen.
De Belgische liberale partij werd op 14 juni 1846 opgericht en is de oudste liberale partij van het Europese vasteland. Ik heb de eer om voorzitter te zijn van een grote liberale beweging die op het allerhoogste niveau verantwoordelijkheid heeft gedragen, zowel op Belgisch als op Europees vlak. Door de gigantische uitdagingen waarvoor we staan en door de snelheid waarmee alles evolueert, moeten we onze horizon blijven verbreden. Zo moeten we bijvoorbeeld toonaangevend zijn om het leefmilieu te beschermen, om dankzij nieuwe technologie ons leven te verbeteren en om medische vooruitgang te blijven boeken.

Hoop en vertrouwen in de toekomst hebben, is de noodzakelijke voorwaarde om vooruitgang te boeken. Loon naar werken, is de sleutel voor een rechtvaardige samenleving. Als voorzitter van de Mouvement Réformateur ben ik klaar om al die uitdagingen aan te gaan. Met onze militanten, onze mandatarissen, onze sympathisanten en met al wie zich in ons politiek project kan vinden. Want we hebben alle krachten en talenten om met veel lef en enthousiasme de zaken in beweging te brengen.

Gelijke kansen en mogelijkheden

In het liberalisme staat de mens altijd centraal. Mensen worden niet op gelijke voet geboren, maar het is aan de overheid om dat verschil weg te werken en om voor gelijke kansen te zorgen. En niet alleen bij het begin van het leven, maar ook in de loop ervan. Bijvoorbeeld door nieuwe kansen te geven na een tegenslag, een fout of een mislukking. Sommige mensen zijn iets langer op zoek en vinden uiteindelijk hun weg. De liberale samenleving die ik nastreef, moet iedereen helpen om een doel te bereiken op weg naar vooruitgang.

België, mijn eerste liefde

We mogen trots zijn op onze Belgische identiteit. Mijn generatiegenoten kennen de toegevoegde waarde van België, van onze diplomatie, onze sportprestaties en onze cultuur. Ik ben enorm aan ons land gehecht. In tijden waarin technologie de afstanden tussen mensen heeft verkort, is het belangrijk een gedeelde identiteit en verbindende elementen te hebben. Wij Belgen hebben heel wat kwaliteiten. Het is een echt bewustzijn. We moeten die sterke identiteit gebruiken, ze in de verf zetten en de nadruk leggen op wat ons verbindt. Die fierheid moet bijvoorbeeld tot uiting komen in de kennis van de Brabançonne, in meer Belgische vlaggen en in gezamenlijke prioriteiten en projecten.

We mogen op zoveel zaken fier zijn: de topprestaties van onze Rode Duivels, onze maatschappelijke vooruitgang, onze wetenschappelijke successen, de creativiteit van onze kunstenaars,… Volgens Eurostat zijn we het gelukkigste land van Europa. De verbondenheid, het levensplezier, de bescheidenheid gekoppeld aan een buitengewone ambitie. Alleen al daarom ben ik trots op mijn land en zal ik er alles aan doen opdat de werking van onze instellingen het talent en de kracht van ons land en zijn inwoners uitstraalt.

Iedereen moet de middelen aangereikt krijgen om in het leven te kunnen slagen

Daarom neemt onderwijs een centrale plek in onze samenleving in. In de school moet elk kind, los van sociaal-culturele achtergrond, persoonlijke vaardigheden of specifieke behoeften, zich kunnen ontplooien, zich overstijgen en een plaats in de samenleving vinden. Een kwaliteitsschool, die de lat hoog legt, is daarvoor de beste garantie. We moeten meer en meer de partij van de jeugd worden. Het is in die periode van het leven dat jongeren vrijheid ontdekken en vrijheid willen hebben. Het is dan dat ze vrije keuzes willen maken en hun lot in handen willen nemen! Ons liberalisme kan jongeren niet ontgoochelen in hun drang naar vrijheid. We hebben dus volop nood aan kwaliteitsonderwijs en -opleiding. Onderwijs dat inzet en resultaten beloont. Die basis is onontbeerlijk om te vermijden dat duizenden jongeren in onzekerheid moeten leven, zoals dat nu te vaak het geval is. Onderwijs brengt zo veel dingen bij: zelfvertrouwen, vertrouwen in de instellingen, in eigen kunnen, kennis en vaardigheden. Kortom, onderwijs is een pijler van onze vrijheid.

De rechtsstaat is vastgelegd en wordt gecontroleerd door de democratie en is de enige bescherming van de rechten en vrijheden van alle burgers, en zeker van de meest kwetsbare.

Jean Gol heeft het ons meegegeven: de liberalen steunen een efficiënte rechtsstaat, waarvan de belangrijkste taken justitie en veiligheid zijn. Ieders recht is volledig gewaarborgd als justitie onafhankelijk, onpartijdig en efficiënt is en als de veiligheid van burgers – zeker de meest kwetsbare – en van goederen gewaarborgd is. Alleen als die twee voorwaarden bestaan, kunnen mensen volop genieten van de vrijheden die de Grondwet hun heeft gegeven.
Respect voor de rechtsstaat is voor ons onontbeerlijk. Bijvoorbeeld op het vlak van migratie, met een optimale opvang voor mensen die aan de voorwaarden voldoen, zodat ze helemaal ingeburgerd geraken. Maar ook met een onmisbaar menselijk terugkeerbeleid voor migranten die niet in België kunnen blijven.

De toekomst voorbereiden en onze planeet beschermen dankzij nieuwe technologie

Dankzij vooruitgang en technologie zullen we energie eenvoudiger kunnen opslaan, zullen we ons gemakkelijker kunnen verplaatsen en zullen we onze steden aangenamer kunnen maken. Technologische vooruitgang verwerpen, is de rug naar de toekomst keren. Het leefmilieu beschermen zit dus in het liberalisme ingebakken. Op talloze ecologische uitdagingen (energietransitie, uitputting van natuurlijke voorraden, bescherming van onze planeet, strijd tegen vervuiling, klimaatverandering en biodiversiteit, enz.) waarvoor onze samenleving staat, moeten precieze en onmiddellijke antwoorden komen. De antwoorden die we daarop moeten geven om onze internationale verplichtingen na te komen, kunnen economische en menselijke ontwikkeling aanzwengelen. Ik ben ervan overtuigd dat biodiversiteit, bescherming van het leefmilieu en wetenschappelijke vooruitgang onmisbare voorwaarden zijn voor het welzijn van iedereen.

Maak de Liberale Partij triomf!

Doe mee