Skip to main content

Na het succes van de MR-ledenwenstournee heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op dinsdag 17 januari de pers uit het noorden en zuiden van het land uitgenodigd op een receptie om hen zijn beste wensen over te brengen. Hun rol is essentieel in een democratie en persvrijheid is voor de liberalen een fundamenteel begrip.

“Welkom en de beste wensen voor het nieuwe jaar.

We hadden elkaar ontmoet na onze oudejaarstocht met onze leden. Het was een zeer, zeer succesvolle tour, met bijna 5.000 mensen op alle data. Elke avond waren de zalen gevuld met veel enthousiasme.

U hebt de verschillende standpunten gehoord, en ik kom terug op de thema’s die voor ons belangrijk zijn. Bovendien zijn al deze toespraken beschikbaar op onze DREAMR-media.

Waarom doen we dan wensen aan de pers? Want als liberale partij en beweging is persvrijheid en de rol van de pers voor ons van fundamenteel belang.

Dus, zoals u weet, ben ik soms kritisch over het werk dat wordt gedaan, omdat ik, als een goede liberaal, weet dat er achter elke vrijheid een verantwoordelijkheid schuilt, een verplichting om de diversiteit van meningen te laten zien, om bepaalde onderwerpen in perspectief te plaatsen en daar komen we nog op terug. En in dit opzicht is de Reformbeweging bijzonder attent en ik zal nader ingaan op de kwestie van de middelen waarover de pers en journalisten in het algemeen beschikken om hun werk te doen.

Zoals u weet is er een heel debat geweest over de kwestie van de auteursrechten, die met name de pers aangaan, maar meer in het algemeen, en met name in de Franstalige wereld, zijn er veranderingen die ons hele land aangaan en niet het hele land. Zie de wereld, bijvoorbeeld platforms, sociale netwerken of een andere consumptie van nieuws.

Maar aan Franstalige kant zijn we ook getuige van hergroeperingen tussen verschillende groepen, aangezien we enerzijds Rossel des PG hebben, die RTL heeft overgenomen. Er is de IPM-groep die nu samenwerkt met LN24. En dus, rekening houdend met deze veranderingen die zowel mondiaal als regionaal zijn, ben ik blij te kunnen aankondigen dat we in de komende weken een conferentie zullen houden over de toekomst van de media, hun financiering en hun rol in de democratie, die we zullen houden met een hele reeks specialisten op dit gebied. Want, en Diana Nikolic hield dit debat met alle collega’s van de Federatie Wallonië-Brussel op dezelfde manier als de leden van de regering.

We hebben het gehad over het beheerscontract van de RTBF, maar het is duidelijk dat deze groeperingen ook gevolgen zullen hebben voor de financiering, de plaats van een publiek medium, voor de mogelijkheid voor kleinere media, soms in meer nichesectoren, om zich te ontwikkelen en het pluralisme te garanderen dat essentieel is. En dus is het voor ons echt iets essentieels.

Het is niet genoeg om te zeggen dat we gehecht zijn aan de pers, dat we van de persvrijheid houden.

Wij moeten ons ook de middelen verschaffen om dit mogelijk te maken, zodat er werkelijk deze verscheidenheid van meningen is, zodat er deze keuze mogelijk is en vooral om vrouwen en mannen in staat te stellen hun werk onder goede omstandigheden te verrichten.

Dus, zoals ik al zei, het aspect van relativering, en ik denk dat sommige mensen teleurgesteld zouden zijn als we er niets over zouden zeggen, is bijvoorbeeld een zeer actueel onderwerp op dit moment, namelijk het beroemde Oxfam-rapport over ongelijkheid.

We zouden er lang over kunnen praten, maar wat ons betreft is het punt heel eenvoudig en fundamenteel. Ik denk dat het belangrijk is wanneer een verslag waar gegevens komen van een structuur die zelf militant is, wat volkomen respectabel is, maar om bepaalde cijfers in perspectief te kunnen plaatsen, we blijven onze medeburgers elke dag vertellen dat de ongelijkheid in de wereld toeneemt.

Als je naar de periodes en de cijfers kijkt, is dit niet de realiteit. In 2000 bedroeg het mediane inkomen van een individu op deze planeet $1.625. Vandaag, in 2021, is het meer dan 8.600 dollar. Dus, zoals we kunnen zien, is er een stijging van het mediane inkomen. Bovendien stijgt het mediane inkomen sneller dan het gemiddelde inkomen.

Dus het punt is niet om te zeggen dat alles in orde is. Dat is het zeker niet. Zo niet, dan geen beleid. Ja, er zijn nog steeds bijna 18% van de mensen in ons land die geacht worden het risico te lopen op sociale uitsluiting, op bestaansonzekerheid. Maar onder de criteria die mensen in deze categorieën bepalen, is er vaak het feit dat ze weinig werkzaam zijn op de arbeidsmarkt.

Daarom hebben wij werkgelegenheid, werk, centraal gesteld in onze dynamiek, in het hart van onze politieke actie. Omdat het, nogmaals, het beste sociale beleid is.

En dus is het doel, zoals ik zei, niet om te zeggen dat er geen moeilijkheden zijn, maar het doel is ook om te zeggen dat de oplossing geen extra belastingen met zich meebrengt in landen die al extreem zwaar zijn getroffen.

Vandaag wordt ons verteld dat de rijkste één procent van de bevolking moet worden belast. Ik zal moeten uitzoeken op welke basis, hoe?

En de geschiedenis laat één ding zien, dat elke keer dat je zegt dat je de rijken gaat belasten, het uiteindelijk belasting is die op de middenklasse neerkomt.

Vandaag hebben we dus een dubbele verantwoordelijkheid in dit opzicht:

In de eerste plaats om de arbeidsparticipatie te verhogen. En u weet dat de Franstalige regio’s van het land het meest getroffen zijn, of het nu Wallonië is, dat zich in een gecompliceerde situatie bevindt wat betreft de werkgelegenheid. Maar hoe zit het met Brussel, waar de situatie nu slechter is?

Als Brussel een Europees land was, dan weet ik dat andere partijen deze vergelijking niet leuk vinden. Maar als Brussel een Europees land was, zou het het laatste land van de Europese Unie zijn wat betreft werkgelegenheidsgraad.

Dus, aangezien de vergelijking voor een hoofdstedelijk gebied met een land niet correct zou zijn. We hebben gekeken naar de ranglijst van Europese regio’s. Van de bijna 250 regio’s staat Brussel op plaats 241ᵉ.

Dus als we denken dat het goed is, geen probleem, het is niet bepaald ons idee van een regio die het goed doet.

Dus zoals gezegd, werk, werkgelegenheid staat centraal in onze actie. De belastingverlaging, niet het cijfer, maar echt de verlaging.

En natuurlijk de kwestie van energie met, en we herhalen dit, voor het geval het niet duidelijk is: onze wens om de wet van 2003 over de terugtrekking uit kernenergie uiterlijk tijdens de regeringsonderhandelingen in 2024 in te trekken. En ook om de drie andere kernreactoren te kunnen uitbreiden om het gat van 2025 te dichten.

Dus we zien posities die steeds veranderen. Wat kernenergie betreft, zijn sommigen niet langer tegen kernenergie, maar tegen SMR. Ik moet toegeven dat dit een nogal interessante positie is… Je bent dus niet tegen auto’s, maar wel tegen auto’s. Dat is origineel. Je moet dat proberen te rechtvaardigen.

Maar in ieder geval zal deze energiekwestie van fundamenteel belang zijn voor ons optreden. Omdat het een antwoord is op een klimaatuitdaging, een uitdaging van economische ontwikkeling en welzijn, en ook een uitdaging van autonomie op geostrategisch niveau. Daarna zullen dit echt de thema’s zijn waarop we ons zullen concentreren, met een extra onderwerp dat we in 2023 willen ontwikkelen, namelijk onderwijs, omdat we via onderwijs echt een samenleving met gelijke kansen kunnen realiseren.

We spraken eerder over de noodzaak van een pluralistisch debat, van een uitwisseling van ideeën. Welnu, daarvoor moeten we een school hebben die emancipeert, die ons in staat stelt het gemiddelde niveau van individuen te verhogen, die hen in ieder geval de instrumenten in het leven geeft om hun leven in handen te kunnen nemen. En dus zal deze vraag ook centraal staan in ons project, in samenhang met onder andere de werkgelegenheid.

Tot zover een paar woorden. Rest mij en mijn collega’s u een uitstekend jaar 2023 toe te wensen. Niet te veel negatieve stukken tegen het NCM, veel positieve NCM in de media en vooral om u veel succes te wensen in uw werk en ook privé en persoonlijk het beste te wensen voor dit jaar 2023.

Meestal eindig ik al mijn toespraken met “wees er trots op een liberaal te zijn”. Hier doe ik het niet, het zou een malaise kunnen veroorzaken. Maar in ieder geval, wees er trots op actoren van de liberale democratie te zijn.

Ik dank u.”

Georges-Louis Bouchez

Voorzitter van de Mouvement réformateur